12 323 62 31 up-board@csi.pl

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

 

§ 1. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

 

§ 2. Dostawca – CSI – zwany dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane.

 

§ 3. Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie dostarczonych produktów w okresie

 

24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego

 

§ 4. Gwarant zapewnia, że w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji niesprawności w dostarczonych produktach – wynikłych wskutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów – zostaną one usunięte bezpłatnie.

 

§ 5. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowania poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, poziomu wilgotności, poziomu wibracji oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeniami losowymi. UWAGA !!! Unikanie w/w uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę sprzętu i uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.

 

§ 6. Produkty uszkodzone z winy klienta w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez klienta (Nabywcę).

 

§ 7. W przypadku naprawy pogwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej (np. odstąpienie Gwaranta od realizacji gwarancji ze względu na uszkodzenie powstałe z winy Nabywcy) Nabywca ponosi koszty obsługi serwisowej w wysokości 200zł netto. Koszty te nie są uwzględniane w całkowitych kosztach naprawy tylko i wyłącznie wtedy, gdy próba naprawy może zostać przeprowadzona i Nabywca zaakceptuje przedstawione koszty naprawy.

 

§ 8. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktów zbadać ich jakość oraz poprawność funkcjonowania. Ewidentne wady Nabywca ma obowiązek zgłosić pisemnie Gwarantowi w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania produktów.

 

§ 9. Przesłankami realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę są:

  1. 1. Dostarczenie niesprawnych produktów do siedziby Gwaranta. Zaleca się korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany towar musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
  2. 2. Dołączenie do zwracanych produktów dokumentu gwarancyjnego wraz z pisemnym opisem wady będącej przedmiotem reklamacji (wzór opisu uszkodzenia na odwrocie).

 

§ 10. Gwarant zastrzega sobie prawo zadecydowania o tym, czy produkty i ich komponenty, w których na skutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia wystąpiła wada, zostaną naprawione czy też wymienione. Wszystkie produkty i ich komponenty, które zostaną wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

 

§ 11. Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli roszczenia gwarancyjne okażą się zasadne. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa na wymienioną część.

 

§ 12. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Procedura reklamacji zamieszczona jest na: http://rma.csi.pl

 

§ 13. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

 

§ 14. Produkty po upływie gwarancji można serwisować odpłatnie u Gwaranta po wcześniejszym kontakcie. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesięce gwarancji od daty naprawy.

 

§ 15. W przypadku konieczności wymiany podzespołów, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.

 

§ 16. Gwarant dochowuje największej staranności, nie może brać jednak odpowiedzialności za dane znajdujące się na dysku twardym czy innym nośniku danych w sprzęcie przyjętym do naprawy.

 

§ 17. Naklejka z numerem seryjnym (lub sticker CSI) jest integralną częścią zakupionego sprzętu. Jej zniszczenie, usunięcie, zalepienie lub inne działanie uniemożliwiające odczytanie tego numeru skutkuje utratą gwarancji.

 

§ 18. W przypadku napraw pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych, Gwarant zastrzega sobie prawo do zmiany pierwotnej wyceny kosztu naprawy w przypadku gdy produkt nie wykaże symptomów naprawienia. Decyzja dotycząca akceptacji drugiej wyceny kosztu naprawy pozostanie po stronie klienta.

 

§ 19. Nabywca zobowiązuje się do usunięcia hasła BIOS-u oraz haseł logowania do systemu operacyjnego (lub udostępnienia haseł gwarantowi) przed wysyłką sprzętu komputerowego do serwisu.

 

 

Odbiór towaru oznacza bezwarunkową akceptację w/w warunków


CSI - computer systems for industryCSI Spółka Akcyjna
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

up-board@csi.pl
12 323 62 31

CSI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119, NIP PL6772371515, REGON 122668976, nr BDO: 000003766. Wysokość kapitału zakładowego CSI S.A.: 250 002,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 250 002,00 zł.

Pełna oferta CSI >>