12 323 62 31 up-board@csi.pl

Kraków 04.01.2016

Ogólne Warunki Sprzedaży (wersja 1.2)

 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Występujące w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS), wymienione poniżej wyrażenia, używane będą w wymienionych poniżej znaczeniach:

– „Sprzedawca”: Firma CSI spółka akcyjna ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków, NIP: 6772371515, REGON: 122668976, KRS 0000763119 (wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego); kapitał zakładowy 250 002,00 zł (opłacony w całości)
– „Kupujący”: jakakolwiek osoba fizyczna bądź prawna, z którą Sprzedawca będzie zawierał umowy lub której będzie sprzedawał „Produkty”;
– „Produkt(y)”: oznacza produkty, lub ich części, stanowiące przedmiot oferty zgodnie z opisem figurującym w niniejszych OWS oraz, w potwierdzeniu zamówienia sporządzonym przez „Sprzedawcę”, jeżeli taki dokument zostanie sporządzony.
– „Dostawa”: warunki, koszty i sposób w jaki towar zostanie dostarczony do Kupującego.

 1. Każda sprzedaż Produktów dokonana przez Sprzedawcę podlega niniejszym OWS, z wyjątkiem przypadków, w których strony uzgodnią inaczej. Warunki i klauzule nie zatwierdzone wyraźnie na piśmie przez Sprzedawcę będą nieważne i bez skutków prawnych, przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję faksową i elektroniczną, chyba, że jej odbiorca powoła się, nie później aniżeli w dniu następującym po dniu jej przesłania, na jej niekompletność lub nieczytelność. Powyższe dotyczy również odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor nieważności dotyczy także pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych OWS.
 2. Każde zamówienie, umowa, kontrakt, itp. jakie Kupujący kieruje do Sprzedawcy poprzedzone powinno być ofertą.
 3. Podpisanie jakiegokolwiek zamówienia, umowy, kontraktu, itp. Oznacza, iż Kupujący akceptuje treść oferty.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy związane prawami i obowiązkami o treści możliwie najbardziej oddającej cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 5. Jeśli nie zastrzeżono inaczej, sprzęt oferowany przez CSI przeznaczony jest do dalszej rozbudowy, modernizacji oraz instalacji w istniejących lub nowo-budowanych systemach komputerowych lub/i sterowania.
  W praktyce może to oznaczać konieczność konfiguracji sprzętu do własnych potrzeb.
 6. Ogólne warunki handlowe Kupującego nie wiążą Sprzedającego, nawet w sytuacji, w której zostały przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a Sprzedający nie wyraził sprzeciwu.
 7. Wszystkie zamówienia powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Uznaje się, że Kupujący został powiadomiony o niniejszych OWS w momencie otrzymania od Sprzedawcy oferty wraz z linkiem do treści OWS. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. 
 1. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
 1. Oferty Sprzedającego i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące, stanowią jedynie podstawę do zawarcia umowy.
  W przypadku rozbieżności Ogólnych Warunków Zakupu towarów przez Kupującego z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Sprzedaży CSI B.Marzec, B.Marzec, A.Zasucha Sp. J.
 2. Sprzedaż towarów dokonywana będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Kupującego. Zamówienie towaru powinno zawierać ilość i nazwę towaru, cenę, datę i miejsce odbioru towaru. Umowę uważa się za zawartą w chwili przesłania pisemnego (pocztą, faxem lub mailem) zamówienia Kupującego.
 3. Podane w ofercie terminy są określane w oparciu o plany produkcyjne dostawców Sprzedającego i mogą ulec zmianie bez powiadomienia Kupującego.
 4. Kupujący nie może zrezygnować z zamówienia i zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty za towar będący w nieodwracalnej fazie realizacji.
 5. Dodatkowe ustne porozumienia wymagają potwierdzenia na piśmie 
 1. CENY SPRZEDAŻY. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA
 1. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, wszystkie ceny podaje się netto, bez żadnych podatków, VAT-u czy taks. Rzeczone podatki i opłaty będą doliczane na fakturach zgodnie z obowiązującymi stawkami. O ile Kupujący i Sprzedawca nie ustalą inaczej , ceny dostawy będą obejmowały koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczeń i opłat celnych. Koszty te będzie ponosił Sprzedający.
 2. Przyjmuje się jako ogólną zasadę, że w przypadku istnienia ofert poprzedzających dane zamówienie, w których nie jest podany termin ważności oferty, ceny zaoferowane dla danego zamówienia będą obowiązywały przez okres jednego tygodnia (1), w którym to okresie czasu będą uznawane za stałe przy zachowaniu warunków płatności wyszczególnionych w ofercie.
 3. W przypadku podwyżki cen produktów oferowanych przez Sprzedawcę zaistniałej po złożeniu przez Sprzedawcę oferty Kupującemu, Sprzedawca będzie miał prawo do odpowiedniego podniesienia ceny Produktów po uprzednim zawiadomieniu Kupującego. Jeżeli zaistnieje opisana powyżej okoliczność, Kupujący będzie miał prawo do odwołania zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania zawiadomienia, bez odpowiedzialności żadnej ze stron. W przypadku akceptacji nowej ceny przez Kupującego we wspomnianym powyżej terminie siedmiu (7) dni, nowa cena będzie uznana za przyjętą ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. W przypadku opóźnienia płatności, Kupujący będzie obowiązany zapłacić Sprzedawcy odsetki w wysokości jak za zwłokę od należności podatkowych. Odsetki będą wyliczane od ustalonej daty płatności do dnia otrzymania przez Sprzedawcę całkowitej zapłaty, niezależnie od innych praw przysługujących Sprzedawcy, takich jak odzyskanie kosztów sądowych i/lub pozasądowych poniesionych w celu ściągnięcia należnym mu sum.
 6. Jeżeli Kupujący korzystający z odroczonego terminu płatności opóźnia się z zapłatą, lub też, jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji dostawy towarów pomimo uprzedniego potwierdzenia warunków. W takim przypadku Sprzedający może odstąpić od preferencyjnych warunków płatności ustanowionych na rzecz Kupującego.
 7. Gdy zapłata przez Kupującego nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności Sprzedający zaliczy płatność na należność dawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to, co przypada na poczet danej należności może być zaliczone w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Kupującego przy zapłacie jest nieskuteczne.
 8. Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania. Potrącanie wierzytelności jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy roszczenia wzajemne zostaną uznane za bezsporne lub prawomocne. Sprzedający jest upoważniony do rozliczania wszystkich przysługujących mu wierzytelności względem Kupującego wszystkimi wierzytelnościami, które przysługują Kupującemu wobec Sprzedającego.
 9. Wszystkie faktury wystawione przez Sprzedawcę będą uznawane za zatwierdzone przez Kupującego, o ile nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu do Sprzedawcy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania faktury.
 10. W przypadku dostaw częściowych, Sprzedawca będzie miał prawo do wystawiania faktur z żądania zapłaty za każdą dostawę częściową oraz do wystawiania faktur częściowych, a Kupujący będzie obowiązany do płacenia rzeczonych faktur zgodnie z niniejszymi OWS.
 1. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania dostaw partiami, chyba, ze Kupujący w treści zamówienia wskaże iż nie wyraża zgody na taki sposób realizacji dostawy towarów.
 2. Uznaje się, że dostawy są wykonane terminowo, jeśli Sprzedający poinformuje Kupującego o swojej gotowości do realizacji dostawy w uzgodnionym terminie.
 3. Terminy dostaw przedstawione w ofercie nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Rzeczywiste terminy dostaw są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniach zamówienia
 4. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Sprzedawcy, firmą kurierską lub innym transportem wybranym przez Sprzedawcę. Przy odbiorze towaru, Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i poinformować kuriera o ewentualnych uszkodzeniach opakowania i sprzętu. Uszkodzenia przesyłki lub ewentualną niezgodność co do ilości dostarczonych elementów, braki, nadwyżki w dostawie, należy zgłosić Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od daty doręczenia towaru. Jeśli Kupujący nie zgłosi faktu uszkodzenia towaru w transporcie w tym terminie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wynikające z tej szkody. Dostawa może być realizowana w inny sposób wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego.
 5. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy Sprzedającego, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie Sprzedawca upoważniony jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego oraz wyznaczenia kolejnego terminu dostawy towarów.
 6. W przypadku wstrzymania się z dostawą towarów na wniosek Kupującego na okres dłuższy niż miesiąc od czasu powiadomienia Kupującego o gotowości do realizacji dostawy, Kupujący zostanie obciążony opłatą magazynową.
 1. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI I RYZYKA
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów, które będą do niego należały do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty ustalonej ceny. W przypadku gdyby wobec Kupującego zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, o zawieszenie płatności bądź inne tego rodzaju postępowanie, nie będzie mógł on włączyć wspomnianych powyżej Produktów do swych aktywów i obowiązany będzie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o rzeczonym postępowaniu.
 2. W przypadku zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności Kupujący zobowiązuje się do należytego, starannego przechowywania produktów oraz do ich ubezpieczenia od wszelkich możliwych ryzyk.
 3. W konsekwencji, Kupujący nie będzie mógł w żaden sposób dysponować produktami ani cedować ich bądź obciążać z jakiegokolwiek tytułu do momentu zapłacenia całości ceny dostawy. W przypadku gdyby Kupujący sprzedał Produkty w takiej sytuacji, Sprzedawca będzie miał prawo żądać zapłaty od nowego nabywcy, nawet gdyby rzeczone produkty stanowiły jedynie część produktów będących przedmiotem sprzedaży.
 4. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)
 5. Dostawca – CSI – zwany dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów jeżeli będą używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane.
 6. Gwarant udziela gwarancji jakości na sprawne działanie dostarczonych produktów w okresie 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego.
 7. Gwarant zapewnia, że w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji niesprawności w dostarczonych produktach – wynikłych wskutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów – zostaną one usunięte bezpłatnie.
 8. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji a w szczególności uszkodzeń wynikłych z przekroczenia dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowania poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, poziomu wilgotności, poziomu wibracji oraz uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeniami losowymi. UWAGA !!! Unikanie w/w uszkodzeń zapewni długą i bezawaryjną pracę sprzętu i uchroni przed niepotrzebnymi wydatkami na naprawy nie objęte gwarancją.
 9. Produkty uszkodzone z winy klienta w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym, po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez klienta (Nabywcę).
 10. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu produktów zbadać ich jakość oraz poprawność funkcjonowania. Ewidentne wady Nabywca ma obowiązek zgłosić pisemnie Gwarantowi w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania produktów.
 11. Przesłankami realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Nabywcę są:
  a. Dostarczenie niesprawnych produktów do siedziby Gwaranta. Zaleca się korzystanie z oryginalnego opakowania fabrycznego podczas transportu. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany towar musi być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transportem ponosi Nabywca.
  b. Dołączenie do zwracanych produktów dokumentu gwarancyjnego wraz z pisemnym opisem wady będącej przedmiotem reklamacji (wzór opisu uszkodzenia na odwrocie).
 12. Gwarant zastrzega sobie prawo zadecydowania o tym, czy produkty i ich komponenty, w których na skutek wad montażowych lub przedwczesnego zużycia wystąpiła wada, zostaną naprawione czy też wymienione. Wszystkie produkty i ich komponenty, które zostaną wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
 13. Gwarant zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, jeżeli roszczenia gwarancyjne okażą się zasadne. W przypadku wymiany części lub całości sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie od nowa na wymienioną część.
 14. Uszkodzone produkty należy przesłać na swój koszt do serwisu Gwaranta po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Procedura reklamacji zamieszczona jest na: http://rma.csi.pl.
 15. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.
 16. Produkty po upływie gwarancji można serwisować odpłatnie u Gwaranta po wcześniejszym kontakcie. Na naprawy pogwarancyjne (naprawiony podzespoły wymienione w protokole naprawy) udziela się 3 miesiące gwarancji od daty naprawy.
 17. W przypadku konieczności wymiany podzespołów, Gwarant zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.
 18. Gwarant dochowuje największej staranności, nie może brać jednak odpowiedzialności za dane znajdujące się na dysku twardym czy innym nośniku danych w sprzęcie przyjętym do naprawy.
 19. Naklejka z numerem seryjnym (lub sticker CSI) jest integralną częścią zakupionego sprzętu. Jej zniszczenie, usunięcie, zalepienie lub inne działanie uniemożliwiające odczytanie tego numeru skutkuje utratą gwarancji.
  Odbiór towaru oznacza bezwarunkową akceptację w/w warunków

 

 1. ZWROT TOWARU
 1. Zwrot towarów zostanie przyjęty tylko po akceptacji Sprzedającego.
 2. Sprzedający pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wartości zwracanego towaru, jednak nie mniej niż 100 złotych za każdy zwrot. Zwrot stosownej części ceny (po potrąceniu opłaty manipulacyjnej) możliwy jest po zbadaniu towaru podlegającemu zwrotowi.
 3. Zwrotowi nie podlegają towary przetworzone.
 4. Towar wyprodukowany albo konfekcjonowany na specjalne życzenie Kupującego nie podlega zwrotowi. W takim przypadku wykluczona jest także wypłata rekompensaty.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgodnione.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, łącznie ze szkodami poniesionymi przez personel i/lub dobra osób trzecich, z włączeniem Kupującego i jego personelu.
 2. Sprzedawca nie będzie w żadnym przypadku ponosił odpowiedzialności za szkody pośrednie bądź wynikające z dostawy, takie jak: straty produkcyjne, utrata zysku, koszty przestojów, awarie Produktów lub innych części i urządzeń, należących do Kupującego lub osób trzecich, wypadki przy pracy lub z udziałem osób trzecich, wypadki i incydenty zagrażające Środowisku, itd.
 3. Suma całkowitej odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z dostawy i spowodowanej jakimkolwiek wydarzeniem, ogranicza się do wartości dostawy będącej przyczyną reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia roszczenia Kupującego dotyczącego rzekomej wady towaru, Kupujący musi udowodnić, że wada nie powstała na skutek niewłaściwej eksploatacji  lub zastosowania towaru, niezgodnie z przeznaczeniem i/lub przekazanymi przez Sprzedawcę instrukcjami/dokumentami . 
 1. POUFNOŚĆ INFORMACJI I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 1. Zabrania się używania przez Kupującego: własności intelektualnej i/lub przemysłowej produktów oferowanych przez Sprzedawcę, oferty, informacji towarzyszącej ofercie, Produktów i/lub dostaw, jak również poszczególnych elementów, planów, rysunków, “softwaru”, itd., zawartych w nich bądź z nimi związanych, w celach odmiennych od przewidzianych w zamówieniu, oraz sporządzania ich kopii, w całości bądź w części i przenoszenia prawa do ich użytkowania na osoby trzecie, bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 2. Wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające lub związane z danymi i/lub dokumentami dostarczonymi bądź opracowanymi przez Sprzedawcę, pozostaną w jego władzy o ile nie ustali się inaczej w umowie. Kupującemu nie przyznaje się żadnego rodzaju prawa czy licencji związanych z przekazanym mu materiałem. 
 1. INFORMACJA TECHNICZNA 
 1. Waga, wymiary, pojemność, specyfikacje techniczne, charakterystyki i konfiguracje produktów Sprzedawcy wymienione w katalogach, broszurach i literaturze technicznej, mają charakter orientacyjny i niewiążący, z wyjątkiem przypadków, w których zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.
 1. UŻYTKOWANIE PRODUKTU PRZEZ KUPUJĄCEGO 
 1. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność i zobowiązuje się do zrekompensowania Sprzedawcy wszelkich szkód i strat, które może ponieść Sprzedawca w konsekwencji użytkowania Produktów niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub ich użytkowania w celach innych niż przewidziane w momencie dostawy. 
 1. ODSTĄPIENIE LUB SUBROGACJA 
 1. Sprzedawca ma prawo do zlecenia podwykonawcom całkowitego bądź częściowego wykonania Dostaw, jak również może na nich przenieść wszystkie lub część swych praw i obowiązków, łącznie z mianowaniem zastępcy, który wykona jego zobowiązania.
 2. Kupujący nie ma prawa do przeniesienia umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających na osoby trzecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 1. NIEWYPŁACALNOŚĆ
 1. W przypadku gdyby Kupujący ogłosił upadłość, zawieszenie płatności bądź został poddany kontroli syndyka jak również w przypadku rozwiązania, likwidacji bądź przeniesienia własności wszystkich lub całości jego aktywów, Sprzedawca będzie miał prawo do rozwiązania i zakończenia umów z Kupującym za pisemnym zawiadomieniem, niezależnie od innych praw przysługujących Sprzedawcy, takich jak uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody i straty, oraz zapłata przez Kupującego wszelkich należnych Sprzedawcy sum.
 1. SIŁA WYŻSZA 
 1. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie jakiekolwiek umowy z powodu siły wyższej, rozumianej w jak najszerszym sensie.
 2. Za siłę wyższą będzie się uznawać wszelkie okoliczności znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, które mogą uniemożliwić, czasowo bądź trwale, wykonanie wszystkich bądź niektórych zobowiązań Sprzedawcy wobec Kupującego, niezależnie od tego czy rzeczone okoliczności były do przewidzenia w momencie złożenia zamówienia, zawarcia umowy, kontraktu, etc. Do takich okoliczności zalicza się, między innymi: rozporządzenia rządowe, odrzucenie, odwołanie bądź anulowanie pozwoleń, zamknięcie firmy, przymusowe całkowite lub częściowe zamknięcie firmy, wojna, zagrożenie wojenne, pożar, problemy z transportem, wypadki, zamieszki robotnicze, brak personelu, zajęcie towarów, niedostarczanie próbek, czasowe lub trwałe, nieświadczenie przez osoby trzecie usług, niezależnie od przyczyn, usterki i/lub awarie materiałów, maszyn, systemów oraz/lub softwaru i hardwaru, brak materiałów, z których wytwarza się Produkty.
 3. W przypadku gdy Sprzedawca nie może zrealizować dostawy w ustalonym terminie z powodu siły wyższej, może on przedłużyć rzeczony termin dostawy o czas trwania siły wyższej lub rozwiązać Umowę, z prawem do żądania zapłaty za zrealizowane dostawy częściowe i bez obowiązku rekompensowania Kupującemu żadnych szkód. 
 1. ZAWIADOMIENIA 
 1. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszym OWS będą dokonywane w formie pisemnej. 
 1. USTAWODAWSTWO I WŁAŚCIWE SĄDY 
 1. Wszystkie umowy, których dotyczą niniejsze OWS oraz wszelkie spory powstałe między stronami, podlegają jurysdykcji Sądów właściwych dla Sprzedawcy, niezależnie od tego, że zastrzega on sobie prawo do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania przed jakąkolwiek inną właściwą jurysdykcją.

CSI - computer systems for industryCSI Spółka Akcyjna
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

up-board@csi.pl
12 323 62 31

CSI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119, NIP PL6772371515, REGON 122668976, nr BDO: 000003766. Wysokość kapitału zakładowego CSI S.A.: 250 002,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 250 002,00 zł.

Pełna oferta CSI >>